Conegui els seus drets’: Una guia informativa bàsica editada pel Ministeri de Treball

L’Oficina d’Assumptes Laborals i Socials de l’Ambaixada de Romania i la Inspecció de Treball i Seguretat Social han editat un nou material informatiu bàsic per als/les treballadors/es.Entre altres, en l’apartat de Drets Laborals s’explica que:

 • Unx treballador/e té dret a un salari just. Això significa:
  o Que li paguin per tot el treball realitzat i a guanyar, almenys, l’SMI segons valors 2019: Diari 30€; Mensual 900€, Anual 12.600 (14 pagues).
  o Que els les treballadorxs eventuals i temporers (contractacions inferiors a 120 dies) cobraran, almenys, 42.62€/dies (SMI diari + part proporcional vacances i pagues extres diumenges i festius).
  o Que els/les empleadxs de la llar per hora en règim extern cobraran almenys 7,04€/hora.
  o Que les hores extraordinàries han de ser abonades en diners o compensades amb descansos retribuïts.

–      Unx treballadorx té dret a la jornada limitada i al fet que es compleixi la jornada pactada en conveni col·lectiu o en el contracte.
–     S’ha de respectar un descans setmanal mínim de dia i mig ininterromput que, com a regla general, serà la tarda del dissabte o el matí del dilluns i el dia complet del diumenge.
–     Els/les treballadorxs tenen dret a no sofrir discriminació i a un tracte digne.

L’apartat referent al Dret a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball, dret a treballar en un lloc saludable i segur explica que:

–     El/la treballadorx té dret a rebre informació i formació en matèria de prevenció de riscos laborals (PRL).

Pel que fa als Drets en matèria de Seguretat Social, la guia explica que l’ocupador està obligat a sol·licitar l’alta del treballadorx en la Seguretat Social així com a cotitzar per totes les hores que el treballador realitzi.

En el cas que aquests drets no siguin respectats, el/la treballadorx podrà:

 1. Denunciar davant la Inspecció de Treball
  http://www.mitramiss.gob.es/itss/web/atencion_al_ciudadano/como_denunciar_itss.html
 2. Acudir a la Bústia de denúncia anònima de la Inspecció de Treball.
  https://expinterweb.mitramiss.gob.es/buzonfraude/

Aquest programa compta amb la participació de SOIB i el cofinançament del Fons Social Europeu i té per objectiu la inserció en el mercat de treball de persones en risc d’exclusió social.